Ogłoszenie o konkursie - pielęgniarka oddziałowa oddziału Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

2023-10-16

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Al. Legionów 10, ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej

Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, przy Al. Legionów 10

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U.2021.430) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający sie do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U.2023.1515)

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Dziale Administracji w godz. od 7.00 do 14.35.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego    w Katowicach oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu pod adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

Al. Legionów 10

41-902 Bytom

Kancelaria Główna Szpitala

 

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 45 dni od upływu terminu składania ofert. O miejscu i terminie przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację "Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału………………… Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu".

 

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom