Konkurs - Lekarze Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii

2023-08-30

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia 30.08.2023 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

(Zamawiający)


na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz.U.2023.991) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Tekst jednolity Dz. U. 2020.1398 z późn. zm.).

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie przez lekarzy całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu.
  2. Czas trwania umowy: 11.09.2023 r. – 31.12.2023 r. Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”, określonych przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”. Miejsce składania ofert: Kancelaria Główna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom w godzinach od 07.30 do 15.05.
  3. Termin składania ofert upływa dn. 07.09.2023 r. do godz. 12.00. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Zamawiającego najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.
  5. Termin rozstrzygnięcia konkursu 08.09.2023 r.
  6. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi w dniu 08.09.2023 r. i zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.szpital4.bytom.pl/ oraz na stronie intranetowej Zamawiającego.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
  8. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie Konkursu Ofert.
  9. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacje o warunkach postępowania konkursowego zawarto w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” oraz w Regulaminie Konkursu Ofert dostępnych na stronie internetowej www.szpital4.bytom.pl/

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom