Konkurs na udzielenie przez lekarzy 24/7 świadczeń zdrowotnych w Oddz Neurologii oraz Anastezjologii

2023-04-18

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU


(Zamawiający)

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz.U.2022.633) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Tekst jednolity Dz. U. 2020.1398 z późn. zm.).

Szpital ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielenie przez lekarzy całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie przez lekarzy całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu.
 2. Czas trwania umowy: od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 3. Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”, określonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielenie przez lekarzy całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”.
 4. Miejsce składania ofert: Kancelaria Główna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom w godzinach od 07.30 do 15.05.
 5. Termin składania ofert upływa dn. 24.04.2023 r. do godz. 12.00. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Zamawiającego najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.
 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu 25.04.2023 r.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi w dniu 25.04.2023 r. i zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.szpital4.bytom.pl/ oraz na stronie intranetowej Zamawiającego.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
 10. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie Konkursu Ofert.
 11. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacje o warunkach postępowania konkursowego zawarto w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” oraz w Regulaminie Konkursu Ofert dostępnych na stronie internetowej www.szpital4.bytom.pl.

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom