Konkurs ofert - Świadczenie Zdrowotne w zakresie Opieki Medycznej w Poradni Chirurgii Naczyniowej

2023-03-09

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

(Zamawiający)

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Tekst jednolity Dz.U.2022.633) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2020.1398 z późn. zm.).


Szpital ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na: udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradni Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom.


1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.


2. Czas trwania umowy: 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r.
Oferty należy składać, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”, określonych przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Poradni Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”.

3. Miejsce składania ofert: Kancelaria Główna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom w godzinach od 07.30 do 15.05.


4. Termin składania ofert upływa dn. 23.03.2023 r. do godz. 12.00. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Zamawiającego najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.


5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.


6. Termin rozstrzygnięcia konkursu 27.03.2023 r.


7. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 r. i zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.szpital4.bytom.pl/ oraz na stronie wewnętrznej w siedzibie Zamawiającego (Intranet).


8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.


9. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie Konkursu Ofert.


10. Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Informacje o warunkach postępowania konkursowego zawarto w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” oraz w Regulaminie Konkursu Ofert dostępnych na stronie internetowej www.szpital4.bytom.pl.pl/

Kontakt

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom