Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”


Aktualności
Konferencja poświęcona zakończeniu projektu PDF Drukuj Email


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Nazwa projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 - cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
Nazwa Beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
Nr projektu 1168
Informacje źródłowe n temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu inwestuje w poprawę jakości środowiska naturalnego i oszczędza.


W ramach promocji projektu w związku z zakończeniem w grudniu 2012 rzeczowej realizacji zadania pn.,,Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9-cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu” w ramach priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii w zawiązku z zapisami Pola C.14 wniosku aplikacyjnego znak: WND-RPSL.05.03.00-00-009/11-04 identyfikator umowy:1168 Dyrektor Szpitala zorganizował w dniu 22.01.2013 roku w auli tutejszego Szpitala konferencję w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie. W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz regionalnych, władz lokalnych, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Ordynatorzy i kierownicy komórek organizacyjnych jednostki. W toku spotkania zaprezentowano wskaźniki produktu oraz rezultatu zrealizowanego projektu oraz zapoznano obecnych z nową infrastrukturą powstała w efekcie zakończenia rzeczowej realizacji projektu.


Zdjęcia ze spotkania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dot. systemu EWUŚ PDF Drukuj Email

Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie nowy sposób sprawdzania uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ.

Od 1 stycznia w całej Polsce zgłaszając się do lekarza wystarczy podać numer PESEL i okazać dowód tożsamości. W przypadkach dyskusyjnych można przedstawić inny dokument stwierdzający uprawnienia lub napisać oświadczenie, że takie prawo się posiada.

Mieszkańcy województwa Śląskiego PESEL podawać będą z Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i okażą na przykład dowód osobisty. Więcej informacji na stronie internetowej www.nfz-katowice.pl

 

Do pobrania ulotki informacyjne:

Ulotka #1

Ulotka #2

 
Bytomska Nagroda Europejska PDF Drukuj Email

W piątek 1 czerwca 2012r. o godzinie 18:00 w Muszli Koncertowej Parku MIejskiego im. Franciszka Kachla w Bytomiu zostanie wręczona Bytomska Nagroda Europejska panu dr n. med. Jerzemu Pieniążkowi, Ordynatorowi Oddziału Neurochirurgii.

 
Odznaczenia Państwowe i Resortowe dla lekarzy PDF Drukuj Email

Dnia 31 marca 2012r na XXXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Katowicach, pięciu lekarzy naszego Szpitala otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe:

 

 1. Medal im.dr Józefa Rostka – najwyższe wyróżnienie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, otrzymał dr n.med. Jecek Kozakiewicz – z rąk przewodniczącego O/Katowice PTL Jerzego Dosiaka.
 2. Złoty Krzyż Zasługi – w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wręczył Jerzemu Pieniążkowi wicewojewoda Śląski Piotr Spyra.
 3. Złoty Medal Za Długoletnią Służbę – otrzymał z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka, dr n. med. Janusz Binkiewicz.
 4. Srebrną Odznaką ŚIL ”Zasłużony Dla Lekarzy Pro Medico” – odznaczeni zostali przez Prezesa ŚIL dr Jacka Kozakiewicza: dr Janusz Milejski i dr Andrzej Postek.

Szczegóły z uroczystości i charakterystyka dokonań odznaczonych znajdują się w 192 numerze „Pro Medico”.

 
Nowy patent Oddziału Neurochirurgii PDF Drukuj Email

Dnia 4 maja 2012r. pan dr n. med. Jerzy Pieniążek, Ordynator Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologi otrzymał kolejny "Patent Europejski" w Berlińskim Biurze Patentowym na metodę operacyjną "repozycji trzonów kręgowych".

Patent Europejski

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony nasprzedaż złomu pochodzącego ze zdemontowanej istniejącej instalacji CO, istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, i innych zdemontowanych wyrobów budowlanych zawierających metale z budynku B część wysoka Szpitala

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Termin składania ofert: do 15 czerwca 2012 roku.

TREŚĆ DOKUMENTU

 

Zarządzenie, Mapka, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4

 
5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibicowania PDF Drukuj Email

Ulotka informacyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu: "5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibicowania"

ULOTKA

 
Konkurs ofert PDF Drukuj Email

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4

41-902 BYTOM, ALEJA LEGIONÓW 10

ogłasza

konkurs ofert

 

na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. pełnienia dyżurów lekarskiech w: Oddziale Neurologii, Ogólnej Izbie Przyjęć, Chirurgicznej Izbie Przyjęć, Pracowni Bakteriologii, Pracowni Immunologii w SP ZOZ WSzS nr 4;
 2. badań mikrologicznych;
 3. usług lekarskich w Oddziale Wewnętrznym II wraz z pełnieniem dyżurów lekarskich;
 4. konsultacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
 5. konsultacji w dziedzinie torakochirurgicznej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do odwołania w całości bądź części konkursu bez podania przyczyny.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie z art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592)

Harmonogram postępowania konkursowego:

 1. Termin składania ofert do dnia 11.05.2012r. do godz. 10:00,
 2. Termin otwarcia ofert dnia 14.05.2012r. o godz. 11:00.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert dnia 17.05.2012r.

Informacje i dokumentacja do pobrania w Dziale Kadr (32) 396 46 12.

Podpisano,

Z-CA DYREKTORA d/s Lecznictwa

lek. Tomasz Grabowski

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Treść dokumentu
 2. Wzór umowy
 3. Formularz ofertowy poz 1
 4. Formularz ofertowy poz 2
 5. Formularz ofertowy poz 3
 6. Formularz ofertowy poz 4
 7. Formularz ofertowy poz 5
 8. Specyfikacja
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zainstalowanie, uruchomienie i eksploatację systemu telewizji szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji publicznej.

 

AKTUALIZACJA - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź dla firmy "POL-TV MULTIMEDIA" SP. z o.o.

 

Termin składania ofert: do 23 marca 2012 roku.

Szczegółowe warunki przetargu i wzór umowy udostępnia się w Dziale Gospodarczo - Administracyjnym w dni robocze w godzinach od 8 ³º - 14 ºº lub do pobrania ze strony www.szpital4.bytom.pl.

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Głównej WSS Nr 4 w Bytomiu do dnia 23 marca 2012 r, do godz.12 ºº zgodnie z podanym wzorem, w zaklejonej kopercie, opisanej na tylnej stronie Nazwą Oferenta i adresem siedziby, przednia strona koperty opisana w sposób następujący:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom „Przetarg na zainstalowanie, uruchomienie i eksploatację systemu telewizji szpitalnej” Nie otwierać przed dniem 23.03.2012r. godz. 12:00

lub przesłać na powyższy adres.

Otwarcie ofert nastąpi w Salce konferencyjnej Szpitala (I p.) w dniu 23 marca 2012r, o godz.12 ³º

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami : Jacek Herba tel. 32 396 46 15,
w sprawach technicznych: Mateusz Pękacz tel. 32 396 45 49.

Wzór oferty, oświadczeń i umowy w załącznikach .

Załączniki:

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

W dniu dzisiejszym, tj. 15.02.2012 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o zamówieniu: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej 5.000.000 euro na zadanie „Poprawa jakosci powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 – cio kondygnacyjnego budynku B Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”.

Ogłosznie zostało opublikowane pod numerem 37419 - 2012.

Pełna dokumentacja przetargowa do pobrania na stronie DZP

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 39