Oddziały
eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr. 4 w Bytomiu PDF Drukuj Email

 

Nazwa projektu: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr. 4 w Bytomiu”.
 

Celem projektu: jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych poprzez stworzenie
do 31.12.2022 r. sieci Szpitali, w ramach której będą przetwarzane (gromadzone, analizowane i udostępniane) dane medyczne, dzięki czemu będą one dostępne dla pacjenta
i upoważnionych pracowników jednostek medycznych i administracyjnych w miejscu
i czasie, których są potrzebne. Ma to również na celu wzmocnienie więzi pomiędzy jednostkami współpracującymi oraz wzrost ich konkurencyjności poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. Cel powyższy jest zgodny z celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego 2.3.,
tj. wzmocnienie zastosowań TIK (ang.ICT) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane efekty: wdrożenie projektu usprawni i zminimalizuje czas oczekiwania pacjenta na diagnostykę, leczenie i rehabilitację oraz zwiększy dostęp lekarzy do wyników badań pacjenta.

Planowana wartość Projektu:    9 424 999,77 zł.
Wartość dofinansowania Projektu:     8 011 249,80 zł.
Wkład własny:    1 413 749,97 zł.
Planowane dofinansowanie UE w %    85 %

 

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”