Oddziały
Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków. PDF Drukuj Email

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ((Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
Nazwa projektu:
Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków.
 


Nazwa Beneficjenta:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

W dniu 30 grudnia 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach naboru nr RPSL.04.03.01-IZ-01-24-257/18 poprzez przyjęcie Uchwały nr 3004/89/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia listy ocenianych projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu z poddziałania:  4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na wykonaniu kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej i poprawie charakterystyki energetycznej 6 budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z montażem instalacji OZE w postaci systemu pomp ciepła do uzysku energii cieplej z powietrza atmosferycznego dla potrzeb ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz systemu ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Ponadto, we wszystkich modernizowanych obiektach zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie tradycyjnych źródeł światła na źródła LED. Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie znaczących efektów ekologicznych, związanych ze zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej oraz umożliwi wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, co w sposób pośredni wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarniach u źródła.

Zespół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu zawiera się w obrysie ulic Juliana Fałata, Alei Legionów, Piotra Woźniaka. Budynki zostały wzniesione w latach 1905-1910 oraz w latach 1960-1988 i są ze sobą połączone w jeden zespół funkcjonalny o kształcie zbliżonym do litery H.

Budynek A2- obiekt pięciokondygnacyjny, zlokalizowany w kompleksie tworzącym tzw. stary szpital w części głównej. Podstawową funkcją obiektu jest funkcja szpitalna oraz administracyjno– biurowa.

Budynek A3- obiekt pięciokondygnacyjny. Zlokalizowany w kompleksie tworzącym tzw. stary szpital w części południowo - wschodniej. Podstawową funkcją obiektu jest funkcja szpitalna.

Budynek B część niska- obiekt czterokondygnacyjny. Zlokalizowany w kompleksie tworzącym tzw. nowy szpital blok centralny. W piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia gospodarczo-techniczne , na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia fizykoterapii, na I piętrze blok operacyjny, II piętro jest kondygnacją techniczną.

Budynek C2- obiekt czterokondygnacyjny, zlokalizowany w kompleksie tworzącym tzw. stary szpital, w północno – zachodnim skrzydle. Podstawową funkcją obiektu jest funkcja szpitalna. Na parterze budynku jest zlokalizowana apteka szpitalna z pomieszczeniami zaplecza.

Budynek D1- obiekt pięciokondygnacyjny. Zlokalizowany w kompleksie tworzącym tzw. stary szpital w części wschodniej. Podstawową funkcją obiektu jest funkcja szpitalna. Budynek D2- obiekt czterokondygnacyjny, zlokalizowany w kompleksie tworzącym tzw. stary szpital, w północno – zachodnim skrzydle. Podstawową funkcją obiektu jest funkcja szpitalna. Na parterze budynku jest zlokalizowana apteka szpitalna z pomieszczeniami zaplecza.

Prace inwestycyjne związane będą z:
1. Opracowaniem dokumentacji projektowej.
2. Modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. polegającej na kompleksowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania z zabudową nowych grzejników z zaworami termostatycznymi, zastosowaniu dodatkowego źródła ciepła- powietrznej pompy ciepła oraz montażu baterii energooszczędnych samozamykających z ograniczonym czasem wypływu wody (standardowo 8 sek. - zmniejszenie zużycia wody o co najmniej 15%) wraz z wymianą przewodów instalacji ciepłej wody użytkowej.
3. Ociepleniem ścian zewnętrznych w gruncie styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/(m*K), grubości 10 cm wraz z wykonaniem izolacji wilgociowej pionowej.
4. Ociepleniem stropu poddasza warstwą wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 W/(m K), grubości 20 cm.
5. Wymianą drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K.
6. Wymianą stolarki okiennej na nową o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m.
7. Wymianą źródeł oświetlenia na LED.
oraz
Modernizacją źródła ciepła obejmującą swoim zakresem:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zakresu.
2. Wbudowanie dodatkowego źródła ciepła systemu grzewczego i przygotowania c.w.u. - powietrznej pompy ciepła.
3. Montaż pompy/pomp ciepła powietrze-woda. Pompa ciepła zlokalizowana na zewnątrz obiektów.
4. Montaż stacji transformatorowej 1000kVA.
5. Montaż instalacji technologicznej na odcinku od pompy ciepła do pomieszczenia istn. kotłowni.
6. Dokonanie podpięcia do istniejących układów źródła ciepła.
7. Montaż izolacji przewodów. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych obejmuje swoim zakresem: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zakresu. 2. Montaż konstrukcji wsporczych na dachach budynków D1 i C1. Sposób i dokładna lokalizacja na podstawie opracowanego projektu. 3. Montaż paneli fotowoltaicznych. 4. Montaż falowników. 5. Wykonanie okablowania elektrycznego wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym odbiór wyprodukowanej energii i wprowadzenie jej do wew. Instalacji elektrycznej budynku.

Efektem realizacji projektu jest osiągnięcie następujących wskaźników, w szczególności:
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 19 413 m2
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1 972.46 tony równoważnika CO2.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE : 1 szt.
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 szt.
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 6 szt.

Realizacja projektu nastąpi w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022.

Źródła finansowania:
Wartość całkowita: 12 386 484,00 zł
Koszty kwalifikowane: 12 128 784,00 zł
Dofinansowanie ogółem: 8 672 071,00 zł
Dofinansowanie UE: 7 459 192,60 zł

_______________________________________________________________________________

W dniu 11.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego, nr 510842-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. w celu wyboru Wykonawcy robót w ramach projektu.
_____________________________________________________________________________

W dniu 30.06.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

 

Zgłaszanie nadużyć