Oddziały
Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników WSzS nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej PDF Drukuj Email

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu realizuje projekt pn.
„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Całkowita kwota projektu: 276 889,15 zł w tym:
85% Europejski Fundusz Społeczny - 235 355,78 zł,
3%   Budżet Państwa - 8 306,67 zł,
12% wkład własny Szpitala -  33 226,70 zł.

Termin zakończenia realizacji projektu – wrzesień 2019 r.

Projekt dotyczy modernizacji stanowisk pracy poprzez ich doposażenie w elementy ułatwiające wykonanie obowiązków i ograniczające ich negatywny wpływ na stan zdrowia grupy zawodowej pielęgniarek, innych pracowników medycznych, pracowników gospodarczych oraz administracyjnych. Celem projektu jest poprawa warunków i komfortu pracy wytypowanych grup docelowych, aby ułatwić im pozostanie w zatrudnieniu
z zachowaniem dobrego stanu zdrowia.

Projekt obejmuje realizację 3 zadań:

1.      Organizację szkoleń w zakresie bezpiecznego wykonywania obowiązków, w tym dotyczących ergonomii pracy oraz szkoleń na temat efektywnych sposobów  codziennej pracy bezpiecznej dla zdrowia psychicznego.

2.      Doposażenie miejsc pracy w elementy poprawiające warunki i komfort pracy pracowników poszczególnych grup docelowych.

3.      Zakup środków trwałych ułatwiających wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych  grupom docelowym.

 

W projekcie wezmą udział 194 osoby, w tym 175 kobiet i 19 mężczyzn. Główną grupę pracowników stanowić będzie personel pielęgniarski (120 osób),  pracownicy administracyjni (50 osób) oraz pracownicy obsługi (24 osoby).