Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w Szpitalu PDF Drukuj Email

       Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. nr 109, poz. 719) w dniu 23 września 2015 r. przeprowadził z udziałem jednostek ratowniczo – gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w Szpitalu.

   Ze względu na różny sposób detekcji pożaru w budynkach tutejszego Szpitala oraz przekazywania informacji o pożarze przeprowadzono dwa warianty ewakuacji:

Wariant I scenariusza – budynek B część wysoka (piętro III oddział nefrologii) – obiekt wyposażony w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) i System Sygnalizacji Pożaru (SSP).

Wariant II scenariusza – budynek C1 (piętro III oddział psychiatrii) – obiekt niewyposażony w DSO i SSP.

Streszczenie wariantu I scenariusza:

    Podczas normalnej pracy wybucha pożar w sali chorych nr 338 oddziału nefrologii budynku B część wysoka. Ponieważ pomieszczenie jest zamknięte, nikt nie zauważa pożaru. Po pewnym czasie system sygnalizacji pożaru wykrywa pożar i sygnał I stopnia zostaje przesłany do centrali SAP. Zostaje uruchomiony system DSO i z głośników transmitowany jest komunikat „Proszę o uwagę. Dyrektor Szpitala proszony jest o kontakt telefoniczny z dyspozytorem”. Następują poszukiwania źródła pożaru. Ponieważ w ciągu 3 minut nie znaleziono źródła pożaru, system sygnalizacji pożaru przechodzi w II stopień alarmowania i z głośników zostaje wyemitowany komunikat „Proszę o uwagę. Proszę o uwagę. Wykryty został pożar w budynku. Alarm jest weryfikowany. Proszę oczekiwać na dalsze instrukcje personelu”, a także zostają uruchomione wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, tj.:

• transmisja do PSP sygnału alarmu pożarowego II stopnia,

• wyłączanie wentylatorów wentylacji ogólnej i klimatyzacji,

• zamykanie wszystkich klap przeciwpożarowych, które bezpośrednio przed pożarem były w pozycji otwartej,

• podanie impulsu do centrali sterującej wentylacją pożarową.

   Ponieważ po otwarciu drzwi do sali chorych okazało się, że pożar jest na tyle duży, że nie można go opanować, ordynator oddziału podejmuje decyzję o ewakuacji pracowników i pacjentów do innej części kondygnacji, a pozostałe osoby udają się na niższe piętra. Rozpoczyna się ewakuacja zgodnie z „Planem ewakuacji i akcji ratowniczej na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia” oraz na zasadach określonych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”.

   Pacjenci mogący samodzielnie opuścić sale chorych udają się w kierunku wskazanym przez personel, natomiast pacjenci, którzy nie potrafią poruszać się o własnych siłach są ewakuowani przez pracowników. Po zakończeniu ewakuacji pracownicy i pacjenci zostają przeliczeni, natomiast strażacy sprawdzają czy w pomieszczeniach nikt nie pozostał i prowadzą działania gaśnicze.

 
FOTO 1: Budynek część wysoka B:
 

 

Streszczenie wariantu II scenariusza:

   Podczas normalnej pracy wybucha pożar w jednej z sal oddziału psychiatrii budynku C1. Po zauważeniu pożaru personel wszczyna alarm za pomocą komendy głosowej w celu poinformowania osób znajdujących się w pobliżu. Telefonicznie zostaje poinformowany dyspozytor centrali telefonicznej, który ma za zadanie powiadomić za pomocą telefonu lub przycisku ROP straż pożarną, a następnie również za pomocą telefonu powiadamia sąsiednie oddziały. Ordynator oddziału podejmuje decyzję o ewakuacji pracowników i pacjentów na zewnątrz lub do sąsiedniego budynku. Rozpoczyna się ewakuacja zgodnie z „Planem ewakuacji i akcji ratowniczej na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia” oraz na zasadach określonych w „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”. Pacjenci zdolni do poruszania się o własnych siłach samodzielnie udają się w kierunku wskazanym przez personel, natomiast pacjenci obłożnie chorzy zostają ewakuowani przez pracowników oddziału. Po zakończeniu ewakuacji pracownicy i pacjenci zostają przeliczeni, a strażacy sprawdzają czy w pomieszczeniach nikt nie pozostał.

FOTO nr 2: budynek C1