Oddziały
„Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”„Innowacyjne, małoinwazyjne metody typu „non-fiuson” i „fiuson” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno - neuro - mięśniowego człowieka”
„Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
„Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu”
„Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowej modernizacji (adaptacji) VIII piętra (z wyłączeniem zespołu pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego wraz z korytarzem) budynku B dla potrzeb Oddziału Otorynolaryngologii oraz adaptacji pomieszczeń budynku C2, po dyslokacji Oddziału Otorynolaryngologii w celu utworzenia 30-łóżkowego Oddziału Medycyny Paliatywnej”„Modernizacja stanowisk pracy oraz szkolenie służące eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz nabyciu nowych kompetencji przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i umożliwiających kontynuowanie pracy osobom w wieku aktywności zawodowej”


Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne PDF Drukuj Email

  

   26/10/2013    S209 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy

- Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pt.: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.

 


Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

2013/S 209-361765

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
al. Legionów 10
Osoba do kontaktów: mgr Izabela Chmiel
41-902 Bytom
POLSKA
Tel.: +48 323964655
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 323964654

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital4.bytom.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4; al. Legionów 10; 41-902 Bytom.

Kod NUTS PL228

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, ujęta w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Lata 2007-2013 pn.: „Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ nr 04, 05, 06, 07. Zamówienie składa się z 6 części nierozerwalnie związanych ze sobą wyróżnionych dla potrzeb grupowania zamówienia wg montażu finansowego projektu:
- Zadanie nr 1: Sprzęt serwerowy,
- Zadanie nr 2: Sprzęt komputerowy,
- Zadanie nr 3: Oprogramowania,
- Zadanie nr 4: Sprzęt RIS / PACS,
- Zadanie nr 5: Dostosowanie sieci w budynkach B i A3,
- Zadanie nr 6: Sprzęt sieciowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

48600000, 30200000, 32420000, 72000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie składa się z 6 części nierozerwalnie związanych ze sobą wyróżnionych dla potrzeb grupowania zamówienia wg montażu finansowego projektu:
Zadanie nr 1: Sprzęt serwerowy,
Zadanie nr 2: Sprzęt komputerowy,
Zadanie nr 3: Oprogramowania,
Zadanie nr 4: Sprzęt RIS / PACS,
Zadanie nr 5: Dostosowanie sieci w budynkach B i A3,
Zadanie nr 6: Sprzęt sieciowy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 574 287,80 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 20.12.2013. Zakończenie 30.6.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 35.000,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) do upływu terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a)Pieniądzu, - wadium uznaje się za wniesione w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego w:
ING Bank Śląski II/O Bytom nr 22 1050 1230 1000 0022 1313 7819.
Jako potwierdzenie kopia dowodu wpłaty powinna być dołączona do oferty. Przelew należy opisać w następujący sposób:
Wadium do przetargu nr DZP-51/2013 na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.”
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz.275, z 2008r, nr 116, poz.730 i 732 i nr 227, poz.1505 oraz z 2010r. nr 96, poz.620),
3. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt 2 lit. b, c, d, e – oryginał dokumentu należy zdeponować w Dziale Zamówień Publicznych tut. Szpitala w osobnej zamkniętej kopercie, natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.
Prosimy nie załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
4. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust 5 ustawy pzp oraz art. 46 ust. 4 a) ustawy pzp.
5. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust 1 oraz ust. 1 lit. a) ustawy pzp.
6. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert (art. 46 ust 2 ustawy pzp).
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium, na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy pzp.
8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Struktura finansowania: 85 % Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15 % środki własne.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (np. konsorcjum, spółka cywilna) – do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp;
b) Łącznie powinny być spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3, 4 pzp tj.: posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; spełnienie warunku dotyczącego sytuacji finansowej;
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
e) w przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Uwaga: w przypadku spółek cywilnych:
- dokumenty z pkt 5 lit. c SIWZ - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT),
- dokumenty z pkt 5 lit. d SIWZ – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, usługi spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca przedkłada wypełnione następujące dokumenty:
a) Załącznik Nr 04 do SIWZ – wymagania sprzętu informatycznego
b) Załącznik Nr 05 do SIWZ – wymagania systemu HIS
c) Załącznik Nr 06 do SIWZ – wymagania systemu RIS, PACS
d) Załącznik Nr 07 do SIWZ – wymagania modułów administracyjnych
e) Załącznik Nr 08 do SIWZ – zestawienie udzielonych licencji
f) Załącznik Nr 09 do SIWZ – integracja systemu HIS
g) Załącznik Nr 10 do SIWZ – wirtualizacja systemów
W w/w załącznikach Wykonawca wypełnia kolumnę „wartość oferowana”. Zamawiający dokona oceny zgodności pomiędzy wymaganiami zapisanymi w kolumnie „parametr wymagany”, a opisem Wykonawcy przedstawionym w kolumnie „wartość oferowana”.
2. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne urządzeń.
3. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, usługi spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca przedkłada próbkę oferowanego systemu informatycznego w postaci komputera przenośnego (laptopa) z zainstalowanymi wszystkimi modułami przedstawionymi w ofercie, wraz z działającą, testową baza danych, oraz wszelkimi niezbędnymi do prawidłowego działania systemu elementami umożliwiającymi prawidłowe działanie systemu, takimi jak zmienne środowiskowe, biblioteki systemowe, komponenty systemu operacyjnego itp., oraz w postaci tabletu konsumenckiego z dostępem do wymaganych funkcji oprogramowania (tablet z systemem/notebookiem ma się komunikować poprzez połączenie sieci bezprzewodowej bezpośrednie lub poprzez dostarczony w ramach próbki punkt bezprzewodowego dostępu).
4. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy, usługi spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty na prezentację oferowanego oprogramowania aplikacyjnego. Zakres i przebieg prezentacji systemu informatycznego będzie następujący:
a) Podczas prezentacji oferowanego oprogramowania aplikacyjnego Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie funkcjonalności/wymagań oraz parametrów wskazanych z załącznikach nr 05, 06, 07.
b) Oprogramowanie każdego Wykonawcy zostanie sprawdzone pod kątem tych samych funkcjonalności - wymagania i parametry.
c) Prezentacja musi być przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych, wypełnioną danymi w takim zakresie, aby możliwe było pokazanie wskazanych przez Zamawiającego funkcji ujętych w załączniku do SIWZ nr 05, 06, 07.
d) Wykonawca zapewni wszelkie zasoby sprzętowe (komputery, drukarka, projektor, itp.) oraz programowe (oferowane programy, systemy operacyjne, bazy danych itp.) niezbędne do wykonania prezentacji.
e) Wykonawca zapewni możliwość wykonania wydruku podczas prowadzenia prezentacji.
f) Zamawiający poinformuje na piśmie o terminie i miejscu przeprowadzania prezentacji. Kolejność Wykonawców prezentujących oferowane systemy będzie zgodna z numeracją ofert wynikającą z terminu (data i godzina) ich złożenia.
g) Termin wyznaczony przez Zamawiającego na przeprowadzenie prezentacji nie może być krótszy niż 3 dni robocze od terminu powiadomienia Wykonawców.
h) W prezentacji po stronie Wykonawcy mogą uczestniczyć upełnomocnione osoby, po stronie Zamawiającego wyznaczeni członkowie Komisji Przetargowej, ewentualnie inne osoby upoważnione przez Kierownika Jednostki.
i) Podczas prezentacji obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących prowadzić do niedozwolonych negocjacji między Wykonawcą a Zamawiającym.
j) Zamawiający zastrzega, że:
Prezentacja odbędzie się dla każdego Wykonawcy oddzielnie.
Wszelkie koszty związane z prezentacją ponosi Wykonawca.
Prezentacja zostanie przeprowadzona na sprzęcie Zamawiającego.
Prezentacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający zapewni pomieszczenie do przeprowadzenia prezentacji.
Zamawiający przewiduje czas na prezentację w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:45.
Zamawiający będzie rejestrował zapis video/audio przebiegu prezentacji.
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z przebiegu prezentacji, który będzie załącznikiem do protokołu postępowania.
k) Prezentacja będzie odbywać się wg następującego scenariusza:
Krótkie wprowadzenie - przedstawienie ogólnych informacji nt. prezentowanego systemu.
Prezentacja funkcjonalności wymienionych w załącznikach 05, 06, 07 do SIWZ modułów systemu i ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działaności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiazek ich posiadania (Zamawiajacy nie opisuje warunku)
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia
ORAZ
5. Potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa, w art. 24 ust. 1.
B. Wykaz oświadczeń i dokumentów koniecznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 01 do SIWZ).
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa, w art. 24 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 01a do SIWZ).
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego: w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8; w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3) Odwołanie do zasobów podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie.
b) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g.
c) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga:
- w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy wymaga przedłożenia przez te podmioty / podmiot: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny podmiot nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
- dokumentów dotyczących: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
4) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 b, c, d oraz w pkt 2 f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
5. Inne dokumenty:
a) Wypełniony załącznik Nr 02 – formularz cenowy;
b) Wypełniony załącznik Nr 01pkt III.5 – oświadczenie dot. podwykonawstwa (w przypadku korzystania przy realizacji zamówienia z podwykonawców – wypełniony załącznik Nr 03 do SIWZ);
c) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopi potwierdzonej notarialnie;
d) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik Nr 01 pkt II.1 do SIWZ).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej.
Zamawiający uzna Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika Nr 01 do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dostęp do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN.
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku muszą być:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 01 do SIWZ).
b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia.
1.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika Nr 01 do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca wykaże, iż zrealizował (tj. zakończył – rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej 1 dostawę z wdrożeniem zintegrowanego systemu szpitalnego opisanego w załączniku do SIWZ nr 05 i 07, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN netto (wykazać w załączniku do SIWZ nr 11)
Zamówienie to powinno wykazać realizacje następujących zadań:
rozliczenia z NFZ wraz z systemem do analitycznej Informacji Zarządczej (Business Inteligence) funkcjonującym w oparciu o hurtownię danych,
Kalkulacji Kosztów Leczenia Pacjentów,
Internetowy portal usług szpitala umożliwiający elektroniczna rejestracje pacjenta,
Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddział, - Statystyka),
Przychodnia (Recepcja, Gabinet),
Apteka, Apteczki Oddziałowe,
Zlecenia,
integrację systemu HIS z systemami części administracyjnej funkcjonującymi w zakładzie.
dostawę sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do wdrożenia i funkcjonowania systemu informatycznego,
b) zrealizował co najmniej 1 usługę z zakresu instalacji okablowania w systemie kategorii 6, zawierającą minimum 100 linii transmisyjnych miedzianych oraz 10 linii szkieletu sieci światłowodowej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN netto.
c) zrealizował co najmniej 1 dostawę urządzeń sieci teleinformatycznej - sieć LAN i sieć bezprzewodowa wraz z ich instalacją i konfiguracją o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN netto.
1.2 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia muszą być:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 01 do SIWZ).
b) Wykaz wykonanych głównych dostaw, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane należycie (załącznik Nr 11 do SIWZ).
Zamawiający pod pojęciem głównych dostaw, usług rozumie zamówienia o zakresie i wartości opisanej w pkt VA. 2 lit. a,b,c SIWZ.
Jeżeli zatem wykaz będzie zawierał co najmniej zamówienia, o których mowa w pkt VA.2 lit. a, b, c SIWZ, to Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia.
Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych przez Wykonawcę zamówień są:
a) poświadczenie;
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).
W niniejszym postępowaniu Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt a) może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie dostaw, usług określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U Nr 226, poz. 1817).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika Nr 01 do SIWZ.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika Nr 01 do SIWZ oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, które posiadają następujące kwalifikacje (załącznik do SIWZ nr 12):
a) 1 kierownik projektu z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadającym certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny, lub dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności: zarządzanie projektami oraz udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części administracyjnej i/lub medycznej dla ZOZ na stanowisku kierownika projektu;
b) 3 specjalistów w zakresie wdrażania systemów informatycznych w zakresie części administracyjnej i/lub medycznej wykształcenie wyższe magisterskie, udział w minimum 1 wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części administracyjnej i/lub medycznej dla ZOZ na stanowisku wdrożeniowca
c) 1 osoba posiadającą aktualne dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych i legitymująca się co najmniej 12-miesięcznym okresem doświadczenia zawodowego po odbyciu kursów w zakresie oferowanego okablowania strukturalnego: instalacji okablowania strukturalnego; pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń i certyfikacji; projektowania okablowania strukturalnego zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta proponowanego systemu okablowania
d) 2 osoby posiadające certyfikat inżyniera do spraw urządzeń sieciowych w zakresie oferowanego rozwiązania, posiadające doświadczenie w budowie sieci komputerowych
e) 2 osoby posiadające certyfikat inżyniera do spraw systemu do wirtualizacji w zakresie oferowanego rozwiązania, posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w budowie środowisk wirtualnych
f) 2 osoby posiadające certyfikaty inżyniera do spraw systemów serwerowych i macierzowych, posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów w powyższym zakresie
g) 1 osoba posiadającą certyfikat inżyniera do spraw systemów kopii zapasowych w zakresie oferowanego rozwiązania, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów w powyższym zakresie.
3.2 Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia muszą być:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 01 do SIWZ).
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 12 do SIWZ).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP-51/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 4.12.2013 - 09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 66 PLN
Warunki i sposób płatności: Wykonawca płatności dokonuje w Kasie szpitala lub przelewem na konto Zamawiającego. Opłata pokrywa jedynie koszt wykonania kserokopii dokumentacji. Bezpłatnie Wykonawca może pobrać dokumentację ze strony dzp.szpital4.bytom.pl
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.12.2013 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.12.2013 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Dotyczy przetargu ogłoszonego na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Lata 2007–2013.
Nazwa projektu: Zapewnienie rozwoju elektronicznych usług publicznych poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.
Numer umowy projektu: UDA-RPSL.02.02.00-00-069/12-00.
Nazwa osi priorytetowej: 2. Społeczeństwo informacyjne.
Nazwa działania: 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – począwszy od dnia 20 grudnia 2013 r. - jest to termin umowny, który może ulec zmianie.
Termin zakończenia realizacji zamówienia – do dnia 30 czerwca 2014 r. – jest to termin ostateczny, który nie może ulec przesunięciu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – zgodnie z zapisami Działu VI „Środki Ochrony Prawnej” (art. 179 – art. 198) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy na wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną).
b) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt a).
c) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
d) Odwołanie wobec innych czynności niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
e) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
f) Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Wykonawca może przekazać zamawiającemu kopię odwołania za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
Odwołanie powinno zawierać następujące elementy składowe:
a) Wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
b) Zwięzłe przedstawienie zarzutów;
c) Określenie żądania;
d) Wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.10.2013


Wszelkie szczegóły i materiały do pobrania na stronie:

http://dzp.szpital4.bytom.pl/