Oddziały
Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu PDF Drukuj Email

    Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu:
Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
Nazwa Beneficjenta:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013
    Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 


 Grudzień 2011


    W dniu 29 listopada 2011 roku Zarząd Województwa Ślaskiego podjął uchwałę nr 3284/101/IV/2011 w sprawie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach naboru nr 05.03.00 – 108/11 Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
    Z 179 projektów zgłoszonych do konkursu Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania wybrał tylko 26 projektów, w tym również nasz projekt pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu” zgłoszony do konkursu przez Dyrektora tutejszego Szpitala w czerwcu br. Całkowity koszt projektu wynosi 7.661.086,66 PLN ,a wysokość pozyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6.320.600,00 PLN. Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu to 31.12. 2012 roku. Warunkiem realizacji projektu jest pokrycie udziału własnego, który wynosi 1.115.400, 00 PLN, w tym wymagany udział środków Szpitala min. 76.610,00 PLN .
    Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacji  budynku część wysoka B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z unieszkodliwieniem ok. 40, 20 Mg wyrobów zawierających azbest, a stanowiących aktualnie warstwę zewnętrzną elewacji budynku. Ponadto w ramach projektu budynek zostanie wyposażony w nową instalację centralnego ogrzewania z pełną regulacją ilościowo – jakościową czynnika grzewczego oraz budynek również zostanie wyposażany w energooszczędny system wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła wentylacyjnego. Celem projektu jest zmniejszanie ilości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń poprzez zmniejszane rocznego zapotrzebowania na ciepło dla potrzeb ogrzewania i wentylowania pomieszczeń Szpitala, a tym samym zmniejszenie kosztów zakupu coraz to droższego ciepła przy jednoczesnej poprawie komfortu i bezpieczeństwa.
   Zakres rzeczowy projektu (wariant 3 programu termomodernizacji):
1) Prace przygotowawcze i dokumentacja projektowa.
2) Kompleksowa wymiana nieszczelnej zewnętrznej stolarki okiennej o łącznej powierzchni 1.502,78 m² (aktualnie okna drewniano -aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U=2,500 W/m²K) z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi na okna nowe, energooszczędne wykonane z profilu PCV minimum pięciokomorowego o współczynniku przenikania ciepła dla całej konstrukcji okna nie wyższym niż 1,300 W/m²K .
3) Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest ok. 40,20 Mg(demontaż elewacyjnych płyt acekolowych na budynku B o powierzchni 3.659 m²).
4) Docieplenie ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 4.997,22 m² wełną mineralną o grubości 16 cm do osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,221 W/m²K, przy czym grubość ocieplenia gwarantująca spełnienie warunków minimalnego oporu cieplnego wynosi 14 cm.
5) Docieplenie stropodachu o powierzchni 1.498,80 m² wełna mineralną grubości 15 cm do osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,222 W/m²K, przy czym grubość ocieplenia gwarantująca spełnienie warunków minimalnego oporu cieplnego wynosi 15 cm.
6) Wymianę (429 obiegów c.o.) czyli kompleksową wymianę pochodzącej z 1986 roku instalacji c.o., wykonanej z rur stalowych z grzejnikami żeliwnymi członowymi bez zaworów termostatycznych na nową instalację c.o. z przewodami wykonanymi z tworzywa sztucznego, która zostanie wyposażona w grzejniki płytowe stalowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, które będą współpracującymi z pod pionowymi zaworami regulacyjnymi, co zapewni optymalną regulację ilościowo – jakościową przepływu czynnika grzewczego.
7) Kompleksowa wymiana zużytej technicznie instalacji wentylacji ogólnej nawiewno – wywiewnej o sumarycznym strumieniu powietrza wentylacyjnego wynoszącym 64.270 m³/h, w tym wymianę13 central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnymi (Qwent = 1099,60 kW; Q = 9990,70 GJ) bez możliwości ogrzewania aktualnie wprowadzanego do budynku powietrza wentylacyjnego na nową instalację wyposażona w energooszczędne centrale nawiewno – wywiewne z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła wentylacyjnego o sprawności temperaturowej min. 50%.
    Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w procesie spalania paliwa dla produkcji ciepła dla potrzeb WSzS Nr 4 poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji, co zmniejszy łączne zapotrzebowanie na obliczeniową moc grzewczą obiektu z 597,09 kW do 391,20 kW, a  roczne potrzeby cieplne dla potrzeb ogrzewania i wentylowania budynku B część wysoka brutto będą również zminimalizowane z aktualnych wartości 8.317,54 GJ/a do wartości docelowej wynoszącej 5.821,36 GJ/a.
    Działania w ramach planowanego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego są również komplementarne z równolegle realizowanym w tutejszym Szpitalu działaniem związanym z jego dostosowaniem do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku (DzU. Nr 31,poz.158) oraz z realizacją programu naprawczego jednostki.
    Projekt jest bardzo złożonym prawnie i technicznie przedsięwzięciem inwestycyjnym o wartości znacznie przekraczającej dotychczas realizowane w tutejszej jednostce zadania inwestycyjne. Projekt będzie realizowany w warunkach czynnego Szpitala.

 


Styczeń 2012


OGŁOSZENIE
Przetargu pisemnego otwartego
w zakresie informacji i promocji projektu
prowadzonego w trybie art. art. 701  - 705  Kodeksu cywilnego

 

Termin składania ofert: 03.02.2012 r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 03.02.2012 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie przetargu publicznego otwartego
Regulamin Przetargu pisemnego otwartego
Zarządzenie powołujące Komisję Przetargową
Załącznik Nr 1 - wzór formularza ofertowo - cenowego
Załącznik Nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
Załącznik Nr 3 - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 4 - projekt umowy


Luty 2012


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Dotyczy: postępowania konkursowego - "INFORMACJA I PROMOCJA"
Pobierz


W dniu dzisiejszym, tj. 15.02.2012 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o zamówieniu: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej 5.000.000 euro na zadanie „Poprawa jakosci powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 – cio kondygnacyjnego budynku B Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”.

Ogłosznie zostało opublikowane pod numerem 37419 - 2012.

Pełna dokumentacja przetargowa do pobrania na stronie DZP


Kwiecień 2012


Informacja na temat realizacji projektu pod nazwą Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 -cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.

DOKUMENT DO PROBRANIA

 


 

W dniu 16 kwietnia 2012r. Uchwałą nr IV/20/3/2012 Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2012- 2020, realizowanego przez nasz Szpital przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Zapisane na ten cel środki przeznaczone będą na pokrycie części wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz z pracami termomodernizacyjnymi.

Wysokość środków na poszczególne lata kształtuje się następująco:

Rok 2012: 77.860,00zł.

Rok 2013: 963.180,00zł.


 

W dniu 24 kwietnia 2012r. ogłoszono Przetarg pisemny otwarty prowadzony w trybie Kodeksu cywilnego na „Kompleksowy nadzór inwestorski procesu budowlanego wraz z rozliczeniem kosztów projektu pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9- cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”

Termin składania ofert: 04.05.2012r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 04.05.2012r. godz. 10:00

Szczegóły ogłoszenia do pobrania tutaj.

 


Maj 2012


  

Informujemy, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 -cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 oraz zgodnie z wynikiem przetargu pisemnego otwartego przeprowadzonego w trybie art. 70.1 – 70.5 Kodeksu Cywilnego, w dniu 08 maja 2012r. zostały podpisane Umowy:

 • nr DZP-2/RPO/2012/1- na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektora branży budowlanej
 • nr DZP-2/RPO/2012/2- na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektora branży sanitarnej
 • nr DZP-2/RPO/2012/3- na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektora branży elektrycznej

  

Miło nam poinformować, iż w dniu 09 maja 2012r., zgodnie z przyjętym harmonogramem projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 -cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 oraz zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), nastąpiło podpisanie umowy DZP-5/2012 na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano- instalacyjnych. Wykonawcą prac inwestycyjnych jest Pan Jacek Grabowski, prowadzący działalność jako Przedsiębiorstwo Budowlane JACK-BUD, wpisane do EDG prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania pod numerem 44849/2005/S

Aktualnie trwają prace projektowe dotyczące termomodernizowanego budynku.


W dniu 29 maja 2012r. miało miejsce spotkanie inaugurujące rzeczową realizację projektu nr 1168 pod nazwą Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 -cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele naszego szpitala, Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Budowlanego JACK-BUD oraz Nadzoru Inwestorskiego. Było to pierwsze z cyklicznych spotkań roboczych, służących bieżącemu monitoringowi projektu i usprawnieniu przepływu informacji na temat postępu w realizacji prac inwestycyjnych.

  


Czerwiec 2012


W dniu 19 czerwca 2012 roku odbyło się spotkanie ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych oddziałów zlokalizowanych w wysokim budynku B z przedstawicielami wykonawcy i inspektorów nadzoru budowlanego. Spotkanie dotyczyło ustaleń związanych z przebiegiem prac demontażowych w obrębie poszczególnych oddziałów. Efektem spotkania jest zaakceptowany przez obie strony Wstępny harmonogram realizacji robót budowlano- instalacyjnych- instalacja C.O. i wentylacji. Dokument do pobrania tutaj.


Na podstawie uzyskanego potwierdzenia przyjęcia przez Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Architektury zgłoszenia prac budowlanych, Pismo znak AAB.6743.294.2012, w dniu 11 czerwca 2012 roku nastąpiło rozpoczęcie prac rozbiórkowych instalacji C.O i wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej ogólnej.

Poniżej przedstawiamy dane osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg prac budowlanych:

 • Kierownik budowy: 
  Marek Kurtyka, nr tel. 603 607 189
   
 • Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:
  Andrzej Karnus, nr tel. 663 311 111
  Marek Wolny, nr tel. 601 500 005

 


W celu zapewnienia bezproblemowej komunikacji z osobami odpowiedzialnymi ze strony Szpitala oraz Wykonawcy za prawidłowy przebieg realizacji projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 -cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 , przedstawiamy Schemat organizacyjny wraz z danymi kontaktowymi tych osób.

SCHEMAT

 


Poniżej przedstawiamy „Harmonogram realizacji robót budowlano- instalacyjnych- Instalacja C.O. i wentylacji” dotyczący prac termomodernizacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji 9 -cio kondygnacyjnego budynku B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

HARMONOGRAM

 


W czerwcu 2012 roku Wykonawca sporządził dokumentację projektową i pozyskał w dniu 28 czerwca 2012 Decyzję Nr 372/2012 (pismo znak: AAB.6740.401.2012) Prezydenta Miasta Bytomia, który zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę. W czerwcu Wykonawca zgodnie z opracowanym harmonogramem kontynuuje również roboty demontażowe w zakresie istniejących w budynku B cz. wysoka instalacji centralnego ogrzewania oraz niesprawnej instalacji wentylacji mechanicznej.

SKAN DOKUMENTU

Dokumentacja fotograficzna postępu robót rozbiórkowo – demontażowych:

 

  


 Lipiec 2012


 

Szpital w dniu 03 lipca 2012 roku skierował do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych tj. 11.07.2012 r. oraz przesłał Państwowemu Inspektorowi Pracy w Katowicach zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy. W dniu 11 lipca 2012 roku Wykonawca przystąpił do organizacji planu budowy oraz budowy rusztowań przy ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego budynku B cz. wysoka. Po ustawieniu i odbiorze technicznym rusztowań Wykonawca zgodnie z opracowanym harmonogramem robót budowlano – instalacyjnych przystąpi do rozbiórki płyt acekolowych i ich utylizacji jako wyrobów budowlanych zawierających azbest. Dokumentacja fotograficzna postępu robót rozbiórkowo – demontażowych oraz organizacji palcu budowy:

Zdjęcie nr 1 pokazuje aktualnie istniejące w budynku B cz. wysoka zewnętrzne okna pochodzące z 1986 roku o konstrukcji drewniano – aluminiowej z podziałem na sześć elementów rozwieranych tylko w dolnym ich segmencie. Zewnętrzna stolarka okienna jest nieszczelną i charakteryzuje się bardzo wysoką stratą ciepła co dokumentuje współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji okna przekraczający wartość 2,800 W/m²K. Okucia istniejącej stolarki okiennej w wyniku długoletniego użytkowania są zużyte techniczne. Przez nieszczelne okna nie tylko ucieka coraz to droższe ciepło, ale również do pomieszczeń sal chorych przedostają się zanieczyszczenia oraz hałas, co generuje dyskomfort hospitalizowanym w Szpitalu pacjentom.

 

 

Zdjęcie nr 2: pokazuje płyty acekolowe stanowiące zewnętrzna warstwę elewacji budynku B cz. wysoka. Płyty są przymocowane do ścian zewnętrznych budynku B cz. wysoka na ruszcie drewnianym, który w przypadku ewentualnego zdarzenia pożarowego stanowi bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników budynku. Planowany jest demontaż i utylizacji ok. 40,20 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest.

 

 

Zdjęcie nr 3: pokazujące zacieki poprzez nieszczelności części dachowej budynku B cz. wysoka.

 

  


 Sierpień 2012


 

Wykonawca zamówienia publicznego znak: DZP-5/RPO/2012 Przedsiębiorstwo budowlane ,,JACK-BUD” – Poznań zgodnie z dokumentacją projektowa oraz dokumentacją procesu budowlanego realizuje roboty budowlane obejmujące demontaż płyt acekolowych stanowiących okładzinę zewnętrzną elewacji budynku część wysoka B oraz wymianę nieszczelnej zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na nową z PCV w kolorze złoty dąb zewnętrzne i białym od strony wewnętrznej. Ponadto w budynku trwają parę w zakresie montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami higienicznymi wyposażonym w zawory termostatyczne współpracujące z podpionowymi zaworami regulacyjnymi stałego ciśnienia oraz innymi elementami układu automatycznej regulacji ilościowo – jakościowej przepływu czynnika grzewczego. W budynku trwają również prace instancyjne polegające na jego wyposażeniu w nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno – wywiewnej z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła wentylacyjnego.

Zakres aktualnie wykonywanych działań inwestycyjnych prezentuje dokumentacja fotograficzna:

 


 

Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą nieszczelnej stolarki okiennej w budynku B część wysoka.

 

  


 Wrzesień 2012


 

Wykonawca PB JACK-BUD Jacek Grabowski - Poznań w miesiącu wrześniu zgodnie z projektem wykonawczym przystąpił do izolacji termicznej dachu budynku B część wysoka o powierzchni 1.545 m². Pokrycie dach aktualnie jest nieszczelne i jest wykonane z papy asfaltowej, pochodzącą z lat 90 ubiegłego wieku ułożonej na płytach betonowych korytkowych. Przestrzeń pomiędzy dachem, a ostatnim stropem jest niedostępna. Przewiduje się wykonanie w dachu otworów roboczych, następnie ułożenie granulatu z wełny mineralnej grubości min.15 cm. Planowany jest również demontaż starych obróbek dotyczących w szczególności murków attyki i murków dylatacyjnych, doprowadzenie płaszczyzn poziomych murków do gładkości, następnie wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,7 mm zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonanie nowych obróbek kominków. Docelowo część dachowa budynku będzie zabezpieczona 2 x papą termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, warstwa wierzchnia z posypką mineralną gr. min. 5,5 mm. W wyniku realizacji projektu istotnie obniżymy stratę ciepła przez zewnętrzne przegrody budowlane najwyższego w Bytomiu budynku użyteczności publicznej, w tym ograniczymy koszty zakupu coraz to drożej energii cieplnej poprzez obniżenie współczynnika przenikania ciepła zewnętrznych przegród budowlanych budynku B z aktualnych wartości U= 1,938 – 0,427 W/m²K do wartości docelowych dla ścian zewnętrznych U=0,221 W/m²K oraz dla stropodachu U=0,222 W/m²K.

 

W celu udokumentowania procesu docieplenia stropodachu prezentujemy dokumentację fotograficzną:

 

 


W toku realizacji są również roboty budowlano – instalacyjne realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz harmonogramu ich wykonywania w warunkach czynnego Szpitala. Aktualnie wykonywane są również roboty budowlane obejmujące demontaż płyt acekolowych (wyroby budowlane zawierające azbest), które stanowią powłokę zewnętrzną elewacji kierunku wschodniego budynku B oraz prowadzone są roboty budowlane związane z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej wraz z parapetami. W pomieszczeniach budynku B montowane są grzejniki higieniczne wyposażone w zawory termostatyczne. Ponadto pomieszczenia budynku B zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158) są wyposażane w nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła o sprawności temperaturowej min 50%.

 

Dokumentacja fotograficzna aktualnie realizowanego procesu budowlanego w ramach projektu nr 1168:

 

 

 

Uwzględniając duży postęp robót budowlano – instalacyjnych w stosunku do przyjętego harmonogramu oraz konieczność zapewnienia pacjentom Szpitala komfortu cieplnego, Dyrektor Szpitala wydał Zarządzenie Nr 24/2012 powołujące komisję do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego robót budowlano – instalacyjnych objętych projektem. Wykonawca planuje uruchomienie nowej instalacji centralnego ogrzewania, tak aby dostarczyć ciepło do ogrzewania pomieszczeń budynku B już w momencie rozpoczęcia sezonu grzewczego.


 Październik 2012


Wykonawca robót budowlanych P.B. JACK – BUD Poznań w październiku zgodnie z przyjętym przez Szpital harmonogramem rzeczowym kończy roboty budowlane w zakresie instalacji centralnego ogrzewania. Wg. stanu faktycznego na dzień16 bm. uruchomiono ok.80% obiegów grzewczych nowej instalacji centralnego ogrzewania, planowany termin kompleksowego zakończenia instalacji centralnego ogrzewania to 26 bm.

 

Wykonawca równolegle prowadzi również roboty budowlane w zakresie tynkowania ścian zewnętrznych budynku oraz nowego pokrycia stropodachu budynku B. W terminie do 25 bm. zostały ukończone roboty na ścianie zewnętrznej kierunku zachodniego. Ściana została pokryta tynkiem silikatowym barwionym, natomiast cokół budynku (parter z ciepła sienią) oraz wysunięty poza płaszczyznę fasady zachodniej wykusz z klatki schodowej zamiast tynku cienkowarstwowego pokryto tynkiem mozaikowym.

 

Wykonawca dostarczył do Szpitala nowe centrale wentylacyjne nawiewno/wywiewne z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła wentylacyjnego oraz centrale klimatyzacyjne w wykonaniu higienicznym również z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła wentylacyjnego, które to docelowo zostaną zainstalowane w piwnicy oraz na ostatniej kondygnacji budynku. Jednocześnie realizowane są odbiory robót budowlanych w poszczególnych kondygnacjach budynku. Dokumentacji fotograficzna dla prezentowanego postępu robót budowlano – instalacyjnych objętych projektem:

 

Roboty budowlane (ściany zewnętrzne oraz stropodach):

 

 

 

Roboty instalacyjne (instalacja centralnego ogrzewania):

Instalacje c.o.: rozdzielacz ciepła dla potrzeb instalacji c.o. oraz ogrzewania strumienia powietrza wentylacyjnego zlokalizowany w piwnicy budynku B

 

Przewody rozprowadzające instalacji c.o. w piwnicy budynku B

 

Roboty instalacyjne (wentylacja mechaniczna nawiewno/wywiewna z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła wentylacyjnego oraz klimatyzacja komfortu z rekuperatorem):

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła wentylacyjnego

 

 

Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym z rekuperacyjnym odzyskiem ciepła zainstalowana w wentylatorowni górnej nr 2 zlokalizowanej na VIII pietrze budynku B.

 

 

Kanały wentylacyjne z klapą rewizyjną dla potrzeb ich okresowego czyszczenia i dezynfekowania, rozprowadzające powietrze, montowane w przestrzeni między stropowej korytarzy VIII piętra budynku B


 Listopad 2012


W listopadzie JACK BUD – Poznań na podstawie umowy o zamówienie publiczne znak: DZP-5/RPO/2012 wykonał w ramach projektu 1169 roboty budowlano - instalacyjne w budynku B część wysoka prezentowane w formie dokumentacji fotograficznej:

 

 

Zakończył roboty budowlane obejmujące stropodach z płyt betonowych korytkowych budynku B część wysoka o powierzchni ok. 1500 m2, w tym jego docieplenie warstwą granulatu wełny mineralnej o grubości min 16 cm do osiągnięcia współczynnika przenikania ciepła U=0,220 W/m2K oraz pokrycie 2x parą termozgrzewalną wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, warstwa wierzchnia z posypką mineralną gr. min. 5,5 mm..Dla ochrony obiektu przed skutkami wyładowań atmosferycznych, zgodnie z postanowieniami normy PN-86/E-05003/01-02 i PN-IEC 61024-1 wykonano nową instalację odgromową oraz docieplnono również konstrukcję stalową ścian maszynowi dźwigów szpitalnych posadowionej na dachu budynku, ściany maszynowi pokryto tynkiem silikatowym w kolorze ścian zewnętrznych budynku:

 

 

Zakończył docieplenie ścian zewnętrznych kierunku zachodniego, północnego i południowego wraz z kompleksową wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku – wejście do Izby Przyjęć zostało wyposażone w system automatycznych drzwi rozzuwanych oraz kurtynę powietrza chroniącą pomieszczenia budynku przed stratą ciepła. Ponadto wejście główne do budynku od strony południowej zostało również wyposażone w kurtynę powierza, wykonawca wyremontował zewnetzrna schody wejściowe do budynku oraz wyposażył wejście w nowe zadaszenie, pochwytny oraz podjazd dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Współczynnik przenikania ciepła nowej stolarki okiennej dla całej konstrukcji okna wynosi Uok= 1,300 W/m2 K, współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosi U=0,220 W/m2 K a współczynnik przenikania ciepła nowej stolarki drzwiowej wynosi Udrz= 2,600 W/m2 K, ściany zewnętrzne zostały docieplone płytami wełny mineralnej o grubości 16 cm pokryte tynkiem silikatowym o granulacji min. 2 mm, warstwa zbrojona w zaprawie klejowej:

 

 

Wykonawca zakończył kompleksową wyminie instalacji centralnego ogrzewania w obrębie wszystkich pomieszczeń budynku B, nowa instalacja c.o. ma niższą w stosunku do starej moc cieplną dostosowaną do faktycznych potrzeb cieplnych budynku po termomodernizacji. Nowa instalacja c.o. wyposażona jest w grzejniki płytowej w wykonaniu higienicznym wyposażone w zawory termostatyczne współpracujące z regulatorami stałego ciśnienia, co umożliwia obniżenie zużycia coraz to droższego ciepła poprzez wykorzystanie faktycznych zysków ciepła w pomieszczeniach od nasłonecznienia, ludzi i pracujących w nim urządzeń technicznych. Nowa instalacja c.o. jest w pełni automatyzowana i sterowana za pomocą specjalnego programu komputerowego, co umożliwia dostawanie przepływów czynnika grzewczego w zależności od potrzeb faktycznych czyli ilości pacjentów i personelu w podziale na trzy zespoły pomieszczeń o różnych obciążeniach ciepłem jawnym i utajonym:

 

 

Zakończono montaż i przeprowadzono regulację dwóch central klimatyzacyjnych zblokowanych zabudowanych, w wentylatorownii górnej na poziomie VIII piętra budynku B część wysoka. Układ 6 nawiewno – wywiewny dla pomieszczeń zlokalizowanych na VIII piętrze zasilany z centrali klimatyzacyjnej typu VS-30-R-F/RH firmy VIS Clima z odzyskiem ciepła w postaci wymiennika obrotowego oraz Układ 7 nawiewno – wywiewny dla holi i pokoi zabiegowych na piętrach od 0 do VII wyposażony w centralę klimatyzacyjną typu VS-150-R-F/GH+VS-55-L-G firmy VIS Clima z odzyskiem ciepła w postaci odzysku glikolowego:


 Grudzień 2012


W grudniu JACK BUD – Poznań na podstawie umowy o zamówienie publiczne znak: DZP-5/RPO/2012 kompleksowo zakończył roboty budowlano – instalacyjne objęte projektem 1169. Komisja odbiorowi powołana Zarządzeniem Dyrektora Szpitala odebrała przedmiotowe roboty bez uwag. Szpital otrzymał również certyfikat energetyczny sporządzony przez uprawionego audytora dla budynku B cz. wysoka po termomodernizacji, który potwierdza uzyskanie niżej prezentowanych efektów.

Tabela nr 1: Efekt techniczno - użytkowe projektu nr 1168:

 

 

Wyszczególnienie

Stan pierwotny (przed termomodernizacją)

Stan obecny
 (po termomodernizacji)

Redukcja

[%]

Strata ciepła budynku przez przenikanie ΦT

 

368 668 W

 

138 514 W

 

61,5

Strata ciepła powietrza wentylacyjnego
(grawitacja) ΦVmin

 

218 423 W

 

184 584 W

 

 

15

Obciążenie cieplne budynku ΦBud.

 

587 091 W

 

323 098 W

 

45

Zapotrzebowanie na moc grzewczą ciepła technologicznego

 

1 099 600 W

 

402 640 W

 

64

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania (c.o. + went. grawitacyjna)

 

6 886,92 GJ

 

5415,69 GJ

 

22

 

Przedmiot projektu będzie wykorzystywany w 100% w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne jest konsekwencją przyjętej do realizacji Strategii Rozwoju Szpitala na lata 2009-2019 oraz jego programu naprawczego..

       Działania w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego są również komplementarne z równolegle realizowanym w tutejszym szpitalu działaniem związanym z dostosowaniem Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku (DzU. Nr 31,poz.158). Struktura finansowania projektu nr1168: Łączne nakłady finansowe wykonanego projektu wynoszą 7.547.468,55 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6.224.024,60 zł, środki Województwa Śląskiego w wysokości 1.001.408,00 zł oraz środki własne Szpitala stanowiące kwotę 322.035,95 zł.

Wykres nr 1: Efekt ekonomiczny projektu nr 1168:

 

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i wentylowania budynku B część wysoka Szpitala z dotychczasowej ilości 8.317,54 GJ/rok (brutto) do 5.821,36 GJ/rok (brutto) po realizacji projektu wygenerował również konkretny efekt ekologiczny. Projekt poprzez ograniczenie aktualnie emitowanych do powietrza zanieczyszczeń gazowych i pyłów pozytywnie oddziałuje na środowisko.

Tabela nr 2: Efekt ekologiczny projektu nr 1168:

 

Zanieczyszczenie

Oznaczenie

Emisja zanieczyszczeń [kg]/rok

Efekt ekologiczny

Stan pierwotny (przed termomodernizacją)

Stan obecny
 (po termomodernizacji)

[kg]/rok

%

SO2

8 465,164

5 800,122

2 665,042

31,5

NOx

2 845,433

1 950,018

895,415

CO

3 556,792

2 437,348

1 119,444

CO2

1 564 988,367

1 072 654,131

492 334,236

Pył

502,135

344,118

158,017

Sadza

28,454

19,485

8,969

Benzo/a/piren

0,2850

0,1949

0,0901

Koksik

10 670,375

7 315,851

3 354,524

 

Termomodernizacja budynku B – część wysoka WSzS nr 4 w Bytomiu spowodowała poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń do niego w wyniku zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło dla celów ogrzewania i wentylowania budynku. Efekt ekologiczny dla zrealizowanego zadania w porównaniu do stanu sprzed termomodernizacji wyniósł 31,5%, a co za tym idzie w znaczącym stopniu wpłynął na poprawę jakości powietrza na terenie Województwa Śląskiego, zmniejszył zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz wpłynął pozytywnie na stan otoczenia mieszkańców Województwa Śląskiego przekładając bezpośrednio efekt na stan zdrowia mieszkańców Województwa Śląskiego.